Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Leverings voorwaarden 2012 

Artikel 1 Toepasselijkheid. 

1-1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten 
Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. 

1-2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen 
van een bestelling houdt in dat U de 
Toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 

1-3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde, kan slechts na 
schriftelijke mededeling dan wel Schriftelijke 
goedkeuring door Gerda`s Kralenhoek worden afgeweken, 
in welk geval de overige bepalingen onverkort van 
kracht blijven. 

Artikel 2 Aanbiedingen Overeenkomsten.

2-1 Alle aanbiedingen van Gerda`s Kralenhoek zijn 
vrijblijvend en Gerda`s Kralenhoek behoudt 
zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen 
te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat opgrond van 
[wettelijk] voorschriften noodzakkelijk zijn. 


2-2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na 
acceptatie van uw bestelling door Gerda`s Kralenhoek. 
Gerda`s Kralenhoek is gerechtigd bestellingen te 
weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de 
levering te verbinden, 
tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 

2-3 Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, 
of niet is uit te voeren meld Gerda`s Kralenhoek 
dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

Artikel 3 Prijzen en Betalen. 

3-1 De vermelde prijzen voor aangeboden producten 
en diensten zijn in Euro`s inclusief BTW, 
tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen. 

3-2 Voor bestellingen met een afleveringsadres 
buiten Nederland, is op aanvraag. 

3-3 Betaling is altijd vooraf. 
De klant maakt het verschuldigde bedrag over naar: 
Bank rekening nr. NL 70 INGB 000 7440988 t.n.v. Gerda's Kralenhoek
te Mijdrecht, met vermelding van het order nummer 
en de naam waaronder is besteld. 

3-4 Afbeeldingen en infomatie worden zo nauwkeurig mogelijk 
weergegeven. De klant dient echter rekening te houden 
dat het kan voorkomen dat een prouct een 
kleurverschil heeft met het product op de foto. 

Artikel 4 Verzendkosten. 

4-1 Wij berekenen voor Nederland een vast tarief van € 2,95 voor enveloppe post,

en voor  pakket post € 6.95 en word verstuurt met TNT post.  [ artikel word aangegeven met   * [ .... ]


4-2 U kunt aangeven of het pakketje verzekerd moet worden 
verzonden. De klant kiest zelf de verantwoordelijkheid 
wanneer er onverzekerd wordt verzonden. 

4-3 Er bestaat de mogelijkheid om het met rembours 
te verzenden, maar deze kosten zijn altijd voor de klant. 

4-4 De enige andere mogelijkheid is aangetekend versturen. 
Klanten betalen zelf de extra kosten die 
aangetekend versturen meebrengen. 

Artikl 5 levering. 

5-1 De bestelde goederen worden binnen uiterlijk 3 werkdagen 
verzonden na ontvangst van de betaling. 
Bij leveringen naar het buitenland kunnen 
afwijkende voorwaarden gelden 

5-2 Indien de overmachttoestand langer duurt dan 14 dagen 
hebben zowel de koper als Gerda`s Kralenhoek de 
mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk 
te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun 
verplichtingen tegenover elkaar en de gedane betalingen 
zullen per direct worden terug gestort. 

5-3 De door Gerda`s kralenhoek opgegeven levertijden zijn 
slechts indicatief, overschrijding van de 
leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding. 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud. 

6-1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, 
indien u wat u op grond van enige overeenkomst 
aan Gerda`s Kralenhoek verschuldigd bent, 
heeft voldaan. 
Het risico ter zake van de producten gaat op het 
moment van aflevering op u over. 

Artikel 7 Reclames en Aansprakelijkheid. 

7-1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken 
of de producten aan overeenkomst beantwoorden, 
indien dit niet het geval is, brengt u Gerda`s Kralenhoek 
daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 
24 uur na aflevering, althans nadat constatering 
redelijkwijze mogelijk was, 
contact op te nemen met Gerda`s Kralenhoek 

Artikel 8 Kleur Afwijking. 

8-1 Verkleuring van materialen is nimmer een reden tot 
garantie. 
Tevens is het mogelijk dat sommige kleuren niet geheel 
duidelijk dan wel juist overeenkomen op uw beeldscherm 
met de daadwerkelijke kleuren. Dit ligt niet aan het 
product maar aan beeldscherm instellingen, dit is niet 
te verkomen door Gerda`s Kralenhoek. 

Artikel 9 Bestellingen-Communicatie. 

9-1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet 
behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen 
ten gevolge van het gebruik van internet of enige 
ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en 
Gerda`s Kralenhoek en derden, voor zover betrekking 
hebbend op de relatie tussen u en Gerda`s Kralenhoek 
is Gerda`s Kralenhoek niet aansprakelijk, tezij en voor 
zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld 
door Gerda`s Kralenhoek. 

Artikel 10 Persoongegevens. 

10-1 Gerda`s Kralenhoek houdt zich aan de wet 
persoonregistratie. 
De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. 
Gerda`s Kralenhoek respecteert de privacy van alle 
gebruikers van haar site en draagt er zorg voor 
dat de persoonlijk informatie altijd vertrouwelijk 
wordt behandeld. 
Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen 
zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. 
De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking 
worden geteld aan derden die niet gelieerd zijn 
aan Gerda`s Kralenhoek. 

Artikel 11 Disclaimer. 

11-1 Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor 
persoonlijk gebruik. 
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. 
Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina 
zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. 
Gerda`s Kralenhoek aanvaardt geen enkele 
verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan 
ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid 
van de aangeboden informatie op deze website. 

11-2 De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen 
zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving 
worden gewijzigd. 
Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk 
beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen 
enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen 
van [tijdelijke] niet-beschikbaarheid. 

11-3 Het auteursrecht op deze wesite berust bij 
Gerda`s Kralenhoek of bij derden welke met toestemming 
dit [beeld]matriaal beschikbaar hebben gesteld aan 
Gerda`s Kralenhoek. 
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen 
toegestaan na voorafgaande toestemming door 
Gerda`s Kralenhoek. 

Artikel 12 Diversen 

12-1 Indien u aan Gerda`s Kralenhoek schriftelijk opgaven 
doet van een adres, is Gerda`s Kralenhoek gerechtigd 
aan dat adres alle bestellingen te verzenden, 
tenzij u aan Gerda`s Kralenhoek schriftelijk opgaven 
doet van een ander adres waarneer u uw bestellingen 
wenst te verzenden. 

12-2 Wanneer door Gerda`Kralenhoek gedurende korte of langere 
tijd dan niet stilzwijgend afwijkingen van de 
voorwaarden zij toegestaan, laat dat onverlet haar 
recht alsnog directe en strikt naleving van de 
voorwaarden te eisen. 
U kunt nimmer enige recht doen laten gelden op grond 
van het feit dat Gerda`s Kralenhoek deze voorwaarden 
soepel toepast. 

12-3 Indien één of meer van de bepalingen van deze 
voorwaarden of enige andere overeenkomst met 
Gerda`s Kralenhoek in strijd mochten zijn enige 
toepasselijk rechtsvoorschriften, zal de betreffende 
bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen 
door een door Gerda`s Kralenhoek vast te stellen 
nieuwe rechtens toelaatbare bepaling. 

Artikel 13 Toepasselijk Recht. 

13-1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, 
bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden, 
van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, 
is uitsluitend Nedrelands recht van toepassing. 
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting 
worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank 
te Utrecht.

Artikel 14  Privacy wet.

14-1  Al uw gegevens blijven in ons eigen beheer en zullen nooit aan derde of aan welke media dan ook worden overgedragen.
 

Leverings voorwaarden 2012

Artikel 1 Toepasselijkheid.

1-1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten
Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.

1-2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen
van een bestelling houdt in dat U de
Toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1-3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde, kan slechts na
schriftelijke mededeling dan wel Schriftelijke
goedkeuring door Gerda`s Kralenhoek worden afgeweken,
in welk geval de overige bepalingen onverkort van
kracht blijven.

Artikel 2 Aanbiedingen Overeenkomsten.

2-1 Alle aanbiedingen van Gerda`s Kralenhoek zijn
vrijblijvend en Gerda`s Kralenhoek behoudt
zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen
te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat opgrond van
[wettelijk] voorschriften noodzakkelijk zijn.


2-2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na
acceptatie van uw bestelling door Gerda`s Kralenhoek.
Gerda`s Kralenhoek is gerechtigd bestellingen te
weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de
levering te verbinden,
tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2-3 Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd,
of niet is uit te voeren meld Gerda`s Kralenhoek
dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3 Prijzen en Betalen.

3-1 De vermelde prijzen voor aangeboden producten
en diensten zijn in Euro`s inclusief BTW,
tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen.

3-2 Voor bestellingen met een afleveringsadres
buiten Nederland, is op aanvraag.

3-3 Betaling is altijd vooraf.
De klant maakt het verschuldigde bedrag over naar:
Bank rekening nr. NL70INGB0007440988 t.n.v. Gerda`s Kralenhoek
te Mijdrecht, met vermelding van het order nummer
en de naam waaronder is besteld.

3-4 Afbeeldingen en infomatie worden zo nauwkeurig mogelijk
weergegeven. De klant dient echter rekening te houden
dat het kan voorkomen dat een prouct een
kleurverschil heeft met het product op de foto.

Artikel 4 Verzendkosten.

4-1 Wij berekenen een vast tarief van € 2.95 voor brievenbus post, voor een +[ .... ] Brievenbus doosje € 4.35 en voor *[ .... ] Pakket post € 6.95 in Nederland, mochten er artikelen aan geprijsd zijn met verzending per pakket en uw aankopen kunnen toch verzonden worden i.v.m. gewicht/grote en of kwetsbaarheid in een brievenbus doosje dan zit er € 2.70 retour bij uw bestelling, en voor verzending naar België en Duitsland berekenen we voor brievenbus post € 8.40 [ als uw bestelling onder de 100 gram blijft dan word het door u teveel betaalde verzendkosten aan u retour gestort ] en voor pakket post € 13.50.


4-2 U kunt aangeven of het pakketje verzekerd moet worden
verzonden. De klant kiest zelf de verantwoordelijkheid
wanneer er onverzekerd wordt verzonden.

4-3 Er bestaat de mogelijkheid om het met rembours
te verzenden, maar deze kosten zijn altijd voor de klant.

4-4 De enige andere mogelijkheid is aangetekend versturen.
Klanten betalen zelf de extra kosten die
aangetekend versturen meebrengen.

Artikl 5 levering.

5-1 De bestelde goederen worden binnen uiterlijk 3 werkdagen
verzonden na ontvangst van de betaling.
Bij leveringen naar het buitenland kunnen
afwijkende voorwaarden gelden

5-2 Indien de overmachttoestand langer duurt dan 14 dagen
hebben zowel de koper als Gerda`s Kralenhoek de
mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk
te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun
verplichtingen tegenover elkaar en de gedane betalingen
zullen per direct worden terug gestort.

5-3 De door Gerda`s kralenhoek opgegeven levertijden zijn
slechts indicatief, overschrijding van de
leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud.

6-1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over,
indien u wat u op grond van enige overeenkomst
aan Gerda`s Kralenhoek verschuldigd bent,
heeft voldaan.
Het risico ter zake van de producten gaat op het
moment van aflevering op u over.

Artikel 7 Reclames en Aansprakelijkheid.

7-1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken
of de producten aan overeenkomst beantwoorden,
indien dit niet het geval is, brengt u Gerda`s Kralenhoek
daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen
24 uur na aflevering, althans nadat constatering
redelijkwijze mogelijk was,
contact op te nemen met Gerda`s Kralenhoek

Artikel 8 Kleur Afwijking.

8-1 Verkleuring van materialen is nimmer een reden tot
garantie.
Tevens is het mogelijk dat sommige kleuren niet geheel
duidelijk dan wel juist overeenkomen op uw beeldscherm
met de daadwerkelijke kleuren. Dit ligt niet aan het
product maar aan beeldscherm instellingen, dit is niet
te verkomen door Gerda`s Kralenhoek.

Artikel 9 Bestellingen-Communicatie.

9-1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet
behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen
ten gevolge van het gebruik van internet of enige
ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en
Gerda`s Kralenhoek en derden, voor zover betrekking
hebbend op de relatie tussen u en Gerda`s Kralenhoek
is Gerda`s Kralenhoek niet aansprakelijk, tezij en voor
zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld
door Gerda`s Kralenhoek.

Artikel 10 Persoongegevens.

10-1 Gerda`s Kralenhoek houdt zich aan de wet
persoonregistratie.
De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand.
Gerda`s Kralenhoek respecteert de privacy van alle
gebruikers van haar site en draagt er zorg voor
dat de persoonlijk informatie altijd vertrouwelijk
wordt behandeld.
Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen
zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking
worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn
aan Gerda`s Kralenhoek.
Ook zullen uw gegevens aan geen enkele instantie worden overgedragen of verkocht.

Artikel 11 Disclaimer.

11-1 Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor
persoonlijk gebruik.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.
Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina
zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Gerda`s Kralenhoek aanvaardt geen enkele
verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan
ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid
van de aangeboden informatie op deze website.

11-2 De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen
zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving
worden gewijzigd.
Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk
beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen
enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen
van [tijdelijke] niet-beschikbaarheid.

11-3 Het auteursrecht op deze wesite berust bij
Gerda`s Kralenhoek of bij derden welke met toestemming
dit [beeld]matriaal beschikbaar hebben gesteld aan
Gerda`s Kralenhoek.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen
toegestaan na voorafgaande toestemming door
Gerda`s Kralenhoek.

Artikel 12 Diversen

12-1 Indien u aan Gerda`s Kralenhoek schriftelijk opgaven
doet van een adres, is Gerda`s Kralenhoek gerechtigd
aan dat adres alle bestellingen te verzenden,
tenzij u aan Gerda`s Kralenhoek schriftelijk opgaven
doet van een ander adres waarnaar u uw bestellingen
wenst te verzenden.

12-2 Wanneer door Gerda`s Kralenhoek gedurende korte of langere
tijd dan niet stilzwijgend afwijkingen van de
voorwaarden zij toegestaan, laat dat onverlet haar
recht alsnog directe en strikt naleving van de
voorwaarden te eisen.
U kunt nimmer enige recht doen laten gelden op grond
van het feit dat Gerda`s Kralenhoek deze voorwaarden
soepel toepast.

12-3 Indien één of meer van de bepalingen van deze
voorwaarden of enige andere overeenkomst met
Gerda`s Kralenhoek in strijd mochten zijn enige
toepasselijk rechtsvoorschriften, zal de betreffende
bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen
door een door Gerda`s Kralenhoek vast te stellen
nieuwe rechtens toelaatbare bepaling.

Artikel 13 Toepasselijk Recht.

13-1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen,
bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden,
van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden,
is uitsluitend Nedrelands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting
worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank
te Utrecht.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2011 - 2024 Gerda's Kralenhoek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel